23-02-18

Bewaard!


Uit mijn dagboek:

Begonnen op maandag met het lezen van de eerste brief van Petrus.

TENEERGESLAGEN

Ik voelde me down. Niet omdat het zondag geen fijne dag was want we vierden Heilig Avondmaal en herdachten het lijden en het sterven van Jezus Christus. Zijn offer ons. Voor mij.


IK MISTE HEM

Ik voelde me terneergeslagen omdat ik Hem miste. En omdat ik de werkelijkheid van mijn leven onder ogen zag. Gewoon mezelf. Maar wat ik las dat troostte me echt heel diep:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard* wordt voor u. U wordt immers in de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. (1 Petrus 1:2-5)

GOD ZELF!

God Zelf is bij mij en zal me beschermen door Zijn kracht. Dat doet Hij door mijn geloof tot het laatste toe te versterken.

* Bewaard: Het Griekse woord betekent een bewaring, die door uitgezette wachten gebeurt. De kracht Gods is te vergelijken met een wacht en sterkte, waarmee wij tegen onze geestelijke vijanden beschermd worden. (Zie Psalm. 34:7,8, en Psalm. 91:1,2; Joh. 10:28,29).

IK HEB HEM LIEF

Dat is dan ook de reden dat ik Hem zo lief heb met heel mijn hart. Ik geloof  in Jezus Christus, ook al zie ik Hem niet en ook al voel ik soms Zijn aanwezigheid niet. Toch verheug ik me met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde in Hem!


21-02-18

New mercies each returning day

It is of the LORD's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning: great is your faithfulness. The LORD is my portion, said my soul; therefore will I hope in him. (Lamentations 3:22-24)

Remember that God's promises are still flowering, even when you're struggling with winter in your soul. Living by faith is reaching for spring when it really looks like winter.
MANIFOLD MERCY

As John Bunyan says, all the flowers in God's garden are double; there is no single mercy; no, they are not only double flowers, but they are manifold flowers! There are many flowers upon one stalk, and many flowers in one flower. You shall think you have but one mercy, but you shall find it to be a whole flock of mercies.


Our Beloved is unto us a bundle of myrrh, a cluster of camphire. When you lay hold upon one golden link of the chain of grace, you pull, pull, pull, but look! As long as your hand can draw there are fresh "linked sweetnesses" of love still to come. 

THE MERCY OF GOD
Like the drops of a lustre, which reflect a rainbow of colours when the sun is glittering upon them, and each one, when turned in different ways, from its prismatic form, shows all the varieties of colours, so the mercy of God is one and yet many, the same, yet ever changing, a combination of all the beauties of love blended harmoniously together.

Source: C. H. Spurgeon

  • Could you share some tips for (spiritual) winter welness?

19-02-18

Mijn favoriete christelijke boek (1)

Ik ben gek op boeken. Als tiener las ik alles (behalve de Bijbel). Vlak vóór mijn bekering verdiepte ik in studieboeken over paranormale dingen.

Dit ben ik nu niet meer. Ik was geestelijk dood was. God kwam mijn afkerigheid binnen en maakte me levend. 

CHRISTINNEREIS

Ik ontdekte de Christinnereis in de boekenkast van mijn vader toen ik een jaar of achttien was. Het is een allegorie. Achter het verhaal zit een diepere betekenis verborgen. Het boek op de foto kreeg ik later, ter gelegenheid van mijn 20ste verjaardag. Vooral de geschiedenis van Mercy (vriendin van Christiana) raakte me diep. In het Nederlandse boek kreeg zij de naam Barmhartigheid.


NIET WELKOM

Mercy had géén uitnodiging gekregen van God. Toen ze bij de enge poort kwam bleef ze buiten staan, terwijl Christiana naar binnen ging. Ze beefde en ze huilde want ze dacht dat ze niet welkom was bij God, omdat ze geen persoonlijke uitnodiging van Hem gekregen had.

Precies wat ik zelf als 'orthodox gelovig' meisje voelde. In mijn kerk hoorde ik geen beloften van het Evangelie, die aan mij geadresseerd waren. Ik wist echt niet of ik als zondaar welkom was bij Hem! 

Mercy: "Mijn angst was het grootst, toen ik zag, dat jij in Zijn gunst werd aangenomen en dat ik werd achtergelaten. Nu, dacht ik, is het vervuld, wat er geschreven is: "Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.", Matth. 24:41. Ook was ik bang om nog eens te kloppen, maar toen ik opkeek naar wat er boven de poort geschreven stond*, greep ik moed, want ik dacht, dat ik òf nogmaals kloppen òf sterven moest. Daarom klopte ik aan, maar hoe, dat kan ik niet zeggen, want mijn geest worstelde tussen leven en dood."

HIJ GLIMLACHTE (mooi stukje)

Christiana zegt later tegen Mercy: "Toen de Heere je onstuimige geklop hoorde, glimlachte Hij. Ik geloof dat het Hem wonderwel beviel wat je deed." 

* Klop, en er zal voor u opengedaan worden (Matth.7:7)

👉 Wat is jouw favoriete christelijke boek?

15-02-18

Farewell, my dear Bible!

"How sweet are Your words to my taste! Yes, sweeter than honey to my mouth!" (Psalm 119:103). 


A BLIND GIRL

Susan, a blind girl had been in the habit of reading her Bible by means of raised letters such as are prepared for the use of the blind; but after a while, by working in a factory, the tips of her fingers became so calloused that she could no more by her hands read the precious promises.


Susan tried to remove the calluses of her fingers that her touch might be more sensitive; but still she failed with her hands to read the raised letters.

Is God’s word also very sweet to you this day? Is it like honey to your mouth? May God the Holy Spirit make this the experience of every day to each one of us, for Jesus’ sake! ~ C.H. Spurgeon

FAREWELL, DEAR BIBLE

In her sorrow Susan took the Bible and said: "Farewell, my dear Bible. You have been the joy of my heart!" Then she pressed the open page to her lips and kissed it, and as she did so she felt with her mouth the letters: The Gospel according to Mark.

"Oh, thank God!" she said, "if I cannot read the Bible with my fingers, I can read it with my lips."

Source: T. De Witt Talmage

13-02-18

Ontdek de sterren in Gods Woord

Ik was al naar binnen gegaan maar mijn zoon riep me terug naar buiten. Hij wees omhoog naar de heldere avondhemel en zei enthousiast: "Ik zie een paar sterren die héél dicht bij elkaar staan! Gaaf! Zo stonden we een poosje te kijken. Het leek of we steeds meer sterren zagen. Eentje fonkelde er heel mooi. Link: vannacht aan de hemel

STERREN

Iemand schreef:

Wanneer àl de lichten van onze hemel verenigd zouden zijn (in één hemellichaam), zou dat ons verblinden. God verdeelde in Zijn wijsheid het licht in de zon, de maan en de sterren, die elk hun eigen hoeveelheid licht verspreiden om de wereld te verlichten.


ALS STERREN

John Owen zegt dat de goddelijke wijsheid hetzelfde deed met *de heerlijkheid van Christus. Hij verspreidde de pracht van Zijn glorie door het hele firmament van de Bijbel. Kleurrijk en veelzijdig als sterren aan de hemel.

Elke gedeelte verspreidt haar eigen licht tot groei van het geloof van de gemeente

🌟 De heerlijkheid van Christus is te vinden in oudtestamentische profetieën
🌟 Christus in de offers
🌟 Zijn heerlijkheid is meer volledig te zien in het Nieuwe Testament


Teksten: Jesaja 7:14, Jesaja 9:5, Micha 5:1, Zacharia 9:9, Psalm 22:16-18, Jesaja 54:3-7, Jesaja 50:6, Zacharia 12:10ONDERZOEK DAGELIJKS!

Bestudeer de Bijbel. Ontvang het Woord met gretigheid, zonder vooroordelen. Onderzoek dagelijks. Ontdek de sterren in Gods Woord, opdat je gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Opdat je door te geloven het leven hebt in Zijn Naam. (Joh. 20:31).

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. (2 Petr. 1:19-20)
... totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. 


TOTDAT...

Totdat je Hem zult zien zoals Hij is, in de hemel (1 Joh. 3:2) Dan zul je volkomen openbloeien. Hem ontmoeten, die je geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

*Heerlijkheid betekent: glans, glorie, Goddelijkheid, grootheid, hoogheid, magnificentie, majesteit, pracht.